Privacyverklaring
Versie 2.0
Datum: 01/04/2022

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

We maken onderscheid tussen de gegevens van gebruikers van de publieke parking DIAMANT en de gegevens van de eigenaars / aandeelhouders in de BV Parking Empire.

Verantwoordelijke voor de website en voor de aandeelhouders-eigenaars van Parking Empire BV:

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Parking Empire BV. Parking Empire BV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 5, bus 10, 2550 Kontich, en met ondernemingsnummer BTW BE 0413.162.194, is de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze website.

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, per post naar voormeld postadres.

Voor meer toelichting over dit deel van het privacy beleid, zie punt 3.2

Verantwoordelijke voor de verwerking parkeeractiviteiten

Parking Empire beschikt over een website: https://parking-diamant.be. BV Parking EMPIRE is de enige verwerkingsverantwoordelijke van deze website.

De contactgegevens op de contactpagina’s van deze website verwijzen u echter door naar INDIGO Park Belgium NV met maatschappelijke zetel te Bijenstraat 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem met ondernemingsnummer BTW BE 0449.598.562 (beschrijving), die als enige verwerkingsverantwoordelijke instaat voor het beantwoorden van uw vragen.

De parkingactiviteiten worden eveneens uitsluitend door Indigo uitgebaat, waardoor zij als enige verwerkingsverantwoordelijke moet aanzien worden voor al de verwerkingsactiviteiten gelinkt aan deze uitbating, zoals betalingen, registraties, abonnementenbeheer en zo meer. De privacyverklaring van INDIGO Park Belgium kunt u terugvinden op https://www.indigoneo.be/nl/privacy-policy.

Voor verdere vragen omtrent het omgaan met en verwerken van uw persoonsgegevens als gebruiker van de parkeerfaciliteiten of om uw rechten uit te oefenen overeenkomstig de GDPR kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke Indigo Parking Belgium NV door te mailen naar privacy.be@group-indigo.com.

2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden.

3. Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u als gebruiker van de parking DIAMANT kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

3.1 Verwerking van gegevens via de website:

De website van Parking Diamant BV (parking-diamant.be) is in principe een passieve en louter informatieve website. Wij bieden informatie aan de bezoekers van de website aan en vragen in principe ook verder geen gegevens op. Ook is geen interactie voorzien met derden door middel van bijvoorbeeld een contactformulier.

Bij het bezoeken van de website kunnen van u wel volgende gegevens worden verzameld onder meer via de geplaatste cookies:

 • Taal
 • IP adres
 • Websitegedrag

Meer informatie omtrent ons cookie beleid kan je vinden in onze cookie policy (https://parking-diamant.be/cookieverklaring/)

3.2 Verwerking van gegevens van onze gebruikers van de parkeerfaciliteiten:

Parking Empire BV verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers van parkeerfaciliteiten. De verwerking van desbetreffende persoonsgegevens wordt uitsluitend beheerd door INDIGO Park Belgium NV. De gegevens die INDIGO verzamelt worden geregeld via haar privacyverklaring, en betreffen het beheer en de uitbating van de publieke parking. Tot dat beheer behoren alle communicaties van de gebruikers van de parking DIAMANT met INDIGO, schriftelijk en mondeling, alsook alle beeldmateriaal dat gemaakt wordt via de veiligheidscamera’s tijdens het bezoek aan het parkinggebouw.

De volgende gegevens van de gebruikers van de parking DIAMANT worden desgevallend verzameld, en beheerd door INDIGO park conform haar privacy verklaring:

 • Contactgegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, emailadres, … en andere gegevens die u de beheerder meedeelt
 • Abonnement en gegevens naar aanleiding van het beheer van uw abonnement
 • Financiële gegevens

3.3 In het kader van onze interne organisatie: verwerking van gegevens van aandeelhouders-eigenaars:

Verwerking van gegevens van onze eigenaars / aandeelhouders:

Van onze aandeelhouders-eigenaars verzamelen wij:

 • Contactgegevens zoals: naam, voornaam, adres, email-adres, rekeningnummer, telefoonnummer, GSM-nummer, te contacteren persoon, en aantal parkeerplaatsen.
 • Aandeelhouder gerelateerde gegevens zoals aandelenregister, uitnodigingen voor de (Bijzondere) Algemene Vergadering, …

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van de toevertrouwde gegevens voor commerciële doeleinden, zoals beschikbaar stellen aan derden, promoties, verkoopacties, …

Wanneer een eigenaar / aandeelhouder zich kenbaar maakt bij de vennootschap zal hem / haar gevraagd worden op welke wijze hij / zij communicatie wenst te ontvangen in het kader van uitnodigingen voor een algemene vergadering, informatie of nieuwsbrief. Aandeelhouders aanvaarden te kunnen worden gecontacteerd schriftelijk of mondeling in verband met algemene vergaderingen of andere berichten die het belang van hun aandeelhouderschap en van de BV parking Empire betreffen.

Verwerking van gegevens van onze bestuurders:

Zij die een mandaat vervullen als bestuurder of anderszins zoals vermeld in de statuten van de vennootschap, aanvaarden dat volgende gegevens worden verzameld en worden verwerkt:

 • UBO-registergegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit, …
 • Contactgegevens waaronder telefoon, GSM, mailadres

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

 • Binnen het kader van de hoofdactiviteiten van INDIGO park
 • Voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen
 • Behartigen van het beheer van de publieke parking

5. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, en zoals hierna weergegeven.

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie, of in het kader van het aangaan van een contractuele relatie teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen of die van u te kunnen ontvangen.

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld n a v de overdracht ongeacht de reden daarvan of n a v een contract waarvoor uw instemming gevraagd wordt om bepaalde gegevens te ontvangen.

6. Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Binnen het kader van vennootschapsrechterlijke verplichtingen is het mogelijk dat gegevens omtrent de vergaderingen, aandeelhoudersregister of stemregister worden gedeeld met de bestuurders, en uitsluitend met de bestuurders in het kader van de uitoefening van hun mandaat en ten behoeve van het beheer van de publieke parking. Betreffende gegevens kunnen niet worden meegedeeld aan andere aandeelhouders.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals accountants, bedrijfsrevisoren, gerechtsdeurwaarder en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

9. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

De gegevens die wij verwerken blijven ten allen tijde binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

10. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve onze GDPR-verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy policy.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per post (Prins Boudewijnlaan 5, bus 10, 2550 Kontich), mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.